اعلام حریق Kentec

​اعلام حریق Apollo

​اعلام حریق Hochiki

اعلام حریق Zitex

​اعلام حریق C-TEC​​​​​​​

​اعلام حریق Gent

اعلام حریق SYNCOLN

دتکتورهای Spectrex

سیستم های اطفاء حریق

کابل های ضد حریق

دتکتور های Oggioni

دتکتور های FFEUK

بیم دتکتور Firebeam

نرم افزار مدیریت و پیکربندی سیستم آدرس پذیر Ockular

یک نرم افزار حرفه ایی که سیستم آدرس پذیر مورد نظر را، در بستر یک محیط گرافیکی به کاربر ارائه داده.

در جایی که زمان اهمیت دارد، مهندسین مجموعه می توانند به سرعت و راحتی یک رویداد حریق را تشخیص دهند. Ockular نقش مهمی در حفاظت از افراد، اطلاعات حیاتی و دارایی ایفا می کند.

تعداد 4 کاربر در Ockular به صورت پیش فرض در نظر گرفته شده، در صورت نیاز مسئول پروژه میتواند اکانت های بیشتری به سیستم اضافه کند.

  • نظرات
سبد خرید