اعلام حریق Kentec

​اعلام حریق Apollo

​اعلام حریق Hochiki

اعلام حریق Zitex

​اعلام حریق C-TEC​​​​​​​

​اعلام حریق Gent

اعلام حریق SYNCOLN

دتکتورهای Spectrex

سیستم های اطفاء حریق

کابل های ضد حریق

دتکتور های Oggioni

دتکتور های FFEUK

بیم دتکتور Firebeam

کیت 2 حفره ای دتکتور های شعله Talentum

کیت 2 حفره ایی نصب دتکتور های Talentum، که با پایه‌ی 12290 فیکس میشود.

  • نظرات
سبد خرید