اعلام حریق Kentec

​اعلام حریق Apollo

​اعلام حریق Hochiki

اعلام حریق Zitex

​اعلام حریق C-TEC​​​​​​​

​اعلام حریق Gent

اعلام حریق SYNCOLN

دتکتورهای Spectrex

سیستم های اطفاء حریق

کابل های ضد حریق

دتکتور های Oggioni

دتکتور های FFEUK

بیم دتکتور Firebeam

ابزار اتصال کیت های Talentum

با استفاده از این ابزار میتوان کیت های 2 حفره و 4 حفره ای مورد نظر را برروی دتکتور شعله متصل کرد.

  • نظرات
سبد خرید