اعلام حریق Kentec

​اعلام حریق Apollo

​اعلام حریق Hochiki

اعلام حریق Zitex

​اعلام حریق C-TEC​​​​​​​

​اعلام حریق Gent

اعلام حریق SYNCOLN

دتکتورهای Spectrex

سیستم های اطفاء حریق

کابل های ضد حریق

دتکتور های Oggioni

دتکتور های FFEUK

بیم دتکتور Firebeam

کارت ماژول دتکتور متعارف NSC | B01330-00

این کارت را میتوان با تقریبا تمامی دتکتور های متعارف حال حاضر که توسط کمپانی های مختلف تولید میشود همبندی کرد.

 دارای 8 خروجی آژیر میباشد و تا نهایت 256 عدد دتکتور متعارف را میتوان برروی این کارت متصل نمود.

  • نظرات
سبد خرید